Co říkají na projekt památkáři. Tentokrát doopravdy

V prosincovém Zpravodaji se ukázalo, jak vedení města, potažmo redakce postupuje proti alternativnímu návrhu radnice ve snaze ho zdiskreditovat. Řada tvrzení města stojí na vodě a budeme se jim věnovat – ale obzvlášť nefér je způsob, jak redakce zachází s vyjádřením památkářů.

Místo aby radnice nechala památkáře okomentovat záměr výstavby nové polyfunkční budovy v předzámčí, jak by se dalo očekávat a jak by bylo logické, nechala je posoudit text, který jsme redakci dodali.

Co mohli zástupci památkové péče dělat jiného, než jen konstatovat, že jsme s nimi záměr konzultovali, ale že k němu nevydali žádné oficiální rozhodnutí?

Historické fotografie zámku a předzámčí

Záměr byl s památkáři konzultován, jejich připomínky architektonické studio zohlednilo v druhé verzi předzámčí a zahrnulo do ní navrhované postupy i materiály (pálená taška, vyzdívané zdivo, vápenné omítky). Avšak to podstatné, co každého musí zajímat, ve Zpravodaji nezaznělo.

Povolí památkáři radnici v předzámčí, či nepovolí? Případně za jakých podmínek. To naše iniciativa závazně zjistit nemůže. Oficiální odpověď může získat jenom město, pokud o ni bude stát. 

Hlavní závazné podmínky pro výstavbu v předzámčí však památková péče stanovila. Náš záměr je z větší části již splňuje a respektuje, případně ho lze dílčím způsobem upravit, aby je splňoval a dalo se stavět. Když se bude chtít.

Takto kdysi vypadlo okolí mníšeckého zámku.

Hlavní podmínky památkové péče jsou:

  • Předzámčí je nutné řešit jako celek, pro nějž musí být striktně dané regulativy: obdélný půdorys budov, sklon střech, počet podlaží
  • Je nezbytné obnovit hmotu staveb tak, jak byla dříve – linie podél hranice dvora a vnitřek areálu ponechat nezastavěný (velká stodola, chlévy, zázemí velkostatku…)
  • Při stavbě objektů používat tradičních postupů a materiálů (pálená taška, vyzdívané zdivo, vápenné omítky, dřevěná okna a dveře. Požadavek na tradiční materiály neznamená současně požadavek na historizující charakter fasád. Předpokladem je kvalitní architektonické řešení jednotlivých částí zaniklých křídel dvora.
  • Veškeré návrhy je třeba konzultovat s pracovníky NPÚ

Petr Digrin